Maingames Community

[UPDATE] THE RISING OF FIGHTERS!

News & Announcement

Admin
Posted: 17 May 2018 10:39




Hi Paladins! Maintenance for new update will held on 21st May 2018 08:00AM (GMT+7).

NOTE : You cannot login and play Truyền Kỳ Hiệp Sĩ during maintenance



Hợp Thần Khí Đỏ

Điều kiện: LV65
Vị trí: Vào "Áo Giáp" để thấy chức năng này
Qúa trình: Hợp 5 mảnh Thần khí giống nhau thành 1 Thần khí đỏ




Khả năng Thí luyện anh hùng lên mức 10 & 11


Vị trí: Vào " Viễn Chinh" để thất chức năng này
Giới thiệu Mức X: LC 5M++
Giới thiệu Mức XL: LC 8M++



Nâng cấp Ngọc Lv.7 & Lv.8


Vị trí: Vào " Vật phẩm" để thấy chức năng này
Qúa trình: Hợp nhất 3 mảnh Ngọc giống nhau thành 1 Ngọc cao cấp hơn.
Hợp nhất Ngọc có tỷ lệ nhất định
Tăng tỷ lệ hợp nhất bằng " Đá Chúc Phúc"






Nâng cấp toàn bộ khả năng hệ thống





Level Đội tăng lên mức LV90







Mức Đột phá tăng lên Lv.9







Mức Phụ Ma tăng lên Lv. 7





Mức Tinh Luyện tăng lên Lv. 70






1 reply
Maingamers
Posted: 21 Sep 2018 16:36

Game hack quá nhiều sv việt nam